Till innehåll på sidan

Värdegrund

Vi vill att läroplanens grundsyn genomsyrar verksamheten.

 

Vi vill förmedla värden, kunskaper och färdighet och skapa beredskap inför framtiden.

 

Vi vill genomföra detta genom

- ett flexibelt arbetssätt
- en flexibel lärarroll
- en flexibel organisation
- att prova nya vägar.

 

Vi tycker det är viktigt med en blandning av beprövad erfarenhet och nytänkande.

Vi vill arbeta över klassgränserna. Vi stöttar varandra i klasserna och utformar
arbetet tillsammans.

Vi vill ge eleverna ett intressant innehåll, väcka deras intresse för att lära mer.

Vi vill lära dem att dela med sig i stället för att jämföra sig med varandra.

Vi vill rusta eleverna för ett livslångt lärande.

Vi tycker att baskunskaperna är viktiga och att inlärningen blir lättare tillsammans
med praktisk verksamhet.

Vi känner förtroende för att barn gör sitt bästa.

Vi känner respekt för eleverna.

 

DETTA GÄLLER FÖR ALLA I SKOLAN, BÅDE BARN OCH VUXNA.

- Trygghet och trivsel är en förutsättning för inlärning av goda kunskaper och
  grundläggande färdigheter.

- Med goda kunskaper menar vi förutom baskunskaper, förmågan att söka
  kunskap och kunna bruka denna för att se sammanhang och helhet.

- Vi vill arbeta för att alla skall få uppleva arbetsglädje och gemenskap, ta hänsyn
  och känna ansvar.

Vi i personalen vill tillsammans med föräldrar bidra till en positiv fostran och
utveckling, både individuellt och tillsammans med andra.

Vi betonar vikten av föräldrainflytande och ansvarstagande från hemmen.

"Vägen till barnens lärande går genom föräldrarnas hjärtan".
(Citat Rädda Barnen)

 

VI ARBETAR FÖR ATT ALLA BARN SKALL KÄNNA ATT:

- här får jag lära mig att söka kunskap och se sammanhangen - sambanden
- här är jag omtyckt och accepterad
- här vet jag vad jag får göra och inte får göra
- här lyssnar de andra på mig
- här möter jag tolerans och förståelse
- här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig
- här får jag hjälp med mina svårigheter
- här får jag pröva nya idéer
- här får jag uppleva att det jag tycker och känner är viktigt
- här får jag vara med och bestämma men också ta ansvar

Dela: