Till innehåll på sidan

En trygg och hållbar skola

Jämställd skola en självklarhet

Stockholms stad driver ett arbete som handlar om att alla elever har rätt till likvärdig utbildning. Pojkar och flickor ska ha samma förutsättningar att utvecklas, lära och trivas i den kommunala skola. Pedagog Stockholm och bloggen Jämställd undervisning är mötesplatser där du som elev eller vårdnadshavare kan läsa mer om jämställdhet.

Nolltolerans mot våld och mobbning

Trygghet är en rättighet och i Stockholms stads skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning. Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan. Därför finns riktlinjer för trygghet och studiero i stadens skolor. De beskriver vad som gäller och hur skolan kan handla i olika situationer. Alla skolor ska dessutom ha en likabehandlingsplan. Det här är ett ständigt pågående arbete och stadens elevenkäter visar att trivsel och trygghet ökar i våra skolor.

Hållbar skolmiljö och utveckling

I Stockholms stad arbetar vi med att eleverna och skolans personal ska bidra till en hållbar livsmiljö. Hit hör skolornas pedagogiska arbete för att öka medvetenheten hos personal och elever kring energiförbrukning och hållbar utveckling. Några exempel är att vi ökar andelen ekologiska livsmedel och sorterar matavfall som sedan kan användas till exempelvis biogas med mera.

Dela: